Prijímane detí do materskej školy

Materská škola, Suchohradská 3, 841 04 Bratislava
________________________________________________________

Oznam
o prijímaní detí do materskej školy / na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo materskej školy Suchohradská 3 oznamuje, že prijímanie detí do materskej školy sa uskutoční od 2. do 11.mája 2018 nasledovne:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonní zástupcovia detí môžu prevziať v materskej škole v pracovných dňoch v čase od 700 do 1700 hod. , alebo napísať vlastnú.

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdáva:
 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou musí byť aj údaj
o povinnom očkovaní.

Potvrdenie o zdravotnom stave je: potvrdenie, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorá by negatívne vplývala na pobyt dieťaťa v MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia detí odovzdať:
 osobne na riaditeľstve materskej školy, alebo triedach č. 2 alebo č.3.

od 2. mája do 11. mája 2018
v pracovných dňoch v čase prevádzky MŠ od 700- 1700
prípadne poštou, alebo e-mailom.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou, na adresu bydliska.

V dňoch: 2. a 3. 05. 2018 v čase od: 830 do 1130 budú v MŠ 
Dni otvorenej školy.

Rodič v tomto čase môže prísť so svojím dieťaťom a prezrieť si priestory materskej školy a zároveň odovzdať žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.