Prijímane detí do materskej školy

Oznam o prijímaní detí do materskej školy
na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2017/2018

 

Riaditeľstvo materskej školy Suchohradská 3 oznamuje, že prijímanie detí do materskej školy sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2017 nasledovne:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonní zástupcovia detí môžu prevziať v materskej škole v
pracovných dňoch v čase od 700 do 1700  hod.

Prípadne stiahnuť a vytlačiť zo stránky MÚ

Zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplní a ošetrujúci lekár dieťaťa potvrdí, či je dieťa spôsobilé navštevovať materskú školu. V žiadosti o prijatie musí lekár potvrdiť či  dieťa je, alebo nie je očkované podľa očkovacieho kalendára platného pre SR.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia detí odovzdať na  riaditeľstve materskej školy od 18. apríla do 12. mája 2017

Oznam o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou, na adresu bydliska.

V dňoch: 24. a 25. 04.  2017 v čase od: 830 do 1130  budú v MŠ
Dni otvorenej školy.

Rodič v tomto čase môže prísť so svojím dieťaťom a prezrieť si priestory materskej školy a zároveň odovzdať žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ.