Plán doplnkových aktivít v školskom roku 2020/2021

Doplnkové aktivity Školského vzdelávacieho programu Svetom okolo nás
sa v nasledujúcom školskom roku realizovať nasledovne:

Všetky doplnkové aktivity na pôde MŠ budú vykonávať kmeňové učiteľky v triedach bez zmiešavania sa skupín.

O ich konaní budú rodičia bezprostredne informovaní v triedach.

Divadielka s účasťou cudzích osôb v MŠ neplánujeme.

Výlety a Exkurzie v 2.polroku podľa situácie o čom budú rodičia včas informovaní.

Plánujeme zo športových kurzov kurz korčuľovania v mesiaci november, alebo január.

Krúžok anglického jazyka podľa záujmu iba v skupinách 4-5 ročných a 5-6 ročných detí.