Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí MŠ

Zákonný zástupcovia majú právo:

 • na ochranu osobných údajov dieťaťa ako aj informácií o jeho osobnom alebo rodinnom živote
 • poznať školský vzdelávací program a plán výchovno-vzdelávacej činnosti zúčastniť sa po dohode s učiteľkou výchovno-vzdelávacieho procesu
 • konzultovať výchovné otázky týkajúce sa vlastného dieťaťa s učiteľkou v triede alebo s riaditeľkou MŠ
 • požiadať o odpustenie poplatku v odvovodnenom prípade, ak je dieťa v MŠ neprítomné dlhšie ako 30 dní
 • prispievať svojimi nápadmi na obohatenie programu MŠ zapojiť sa do práce Rodičovského združenia a Rady školy
 • obhajovať potreby a záujmy svojho dieťaťa
 • byť informovaný o aktivitách poriadaných materskou školou
 • zúčastniť sa akcií poriadaných materskou školou pre rodičov a deti​


Zákonní zástupcovia majú povinnosť:

 • poznať školský poriadok a dodržiavať ho
 • vodiť dieťa do MŠ pravidelne a včas, dávať dieťa do MŠ zdravé v záujme zdravia svojho dieťaťa a v záujme zdravie ostatných detí
 • prípadnú neprítomnosť dieťaťa oznámiť  učiteľke a dieťa odhlásiť do 8:00
 • ak dieťa ochorie na infekčné ochorenie,  oznámiť túto skutočnosť ihneď telefonicky triednej učiteľke
 • po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní podať v MŠ písomné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
 • ráno odovzdať dieťa učiteľke , nepúšťať ho samé, upozorniť učiteľku na aktuálne skutočnosti týkajúce sa dieťaťa, napr. ak dieťa v aktuálny deň vyberie splnomocnená osoba
 • poskytnúť učiteľke v triede písomné splnomocnenie v prípade ak dieťa bude vyberať iná osoba ako zákonný zástupca
 • informovať učiteľku o aktuálnych zmenách týkajúcich sa kontaktných údajov zákonného zástupcu, zmeny bydliska dieťaťa a pod.
 • pravidelne a včas platiť poplatky súvisiace s dochádzkou   dieťaťa do MŠ