Svetom okolo nás

Tak sme nazvali Školský vzdelávací program. Prečo?

Prechádzkou svetom okolo nás  sa zameriavame na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa vo svete hier s kamarátmi, rodiny, prírody, kultúry a športu. 
Dieťa v našej MŠ je aktívne a my mu podávame len pomocnú ruku od vstupu do nášho škôlkárského domčeka až do odchodu do základnej školy.

Poslanie našej MŠ je zabezpečiť, aby deti nám zverené boli:

  • zdravé a šťastné, ako predpoklad na výchovu a vzdelávanie.

Ciele výchovy a vzdelávania detí MŠ Suchohradská 3:

  • umožniť všetkým deťom, ktoré navštevujú MŠ, získať všetky predpoklady na vstup do základnej školy – kľúčové kompetencie
  • rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, osvojiť si potrebu pohybu a zdravého stravovania
  • orientovať sa vo svete okolo nás,  posilniť lásku k rodine, ku kultúre , ale aj k moderným technológiám

Cieľ dosahujeme:

  • dobrou starostlivosťou o deti 
  • umožnením zaujímavého pobytu detí v MŠ 
  • striedaním slobodných hrových činností a riadených činností
  • vhodným usporiadaním denných činností
  • prihliadaním na individuálne rozvojové možnosti detí
  • realizovaním výchovy a vzdelávania podľa  Školského vzdelávacieho programu: Svetom okolo nás.