Základné informácie pre rodičov

Tel. číslo MŠ: 02/707115 21
Tel číslo 1.tr.: 0940 634 156
Tel. číslo riaditeľka MŠ: 0940 637 703

Prevádzka MŠ: 700 – 1700.
Zberná je 2 trieda: 1600 – 1700.

Príchod detí do MŠ a odhlasovanie zo stravy / osobne, alebo telefonicky a nahlasovanie neskorého príchodu do MŠ: do 800.

Odovzdávanie detí priamo učiteľke v triede, nepúšťať detí samé. Učiteľka robí pred prijatím dieťaťa ranný filter. Oznámte ráno učiteľke dôležité informácie na ktoré chcete učiteľku upozorniť. / Zapisujeme ráno skutočnosti ktoré by sme zistili, napr. že je dieťa doškriabané, poštípané, má drobné poranenie, alebo iné /.

Pred vstupom do triedy si deti umývajú ruky v 2.3.4. triede zodpovedný je rodič/ v 1.tr. / zodpovedná je prítomná učiteľka /.

Po MŠ  sa rodičia pohybujú len v ochrannej obuvi. Prosím Vás naozaj nám nevstupujte do priestorov obutí.

Poplatky:
30 € školné / platba do 10.dňa v mesiaci

Názov účtu: MČ Bratislava Karlova Ves, MŠ Suchohradská
Číslo účtu: SK 27 5600 0000 0018 0414 1014.

Platba stravné podľa Zápisného lístka na stravovanie.

V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 dní môže rodič požiadať o prerušenie dochádzky a o odpustenie poplatku vo   vážnych odôvodnených prípadoch napríklad zo zdravotných dôvodov / podložené lekárskym potvrdením.  / Odovzdáva triednej učiteľke.

Dôležité pokyny:

Učiteľka dieťa vydáva z MŠ len rodičovi, alebo splnomocnenej osobe. Rodič musí ráno oznámiť učiteľke, že sú so splnomocnenou osobou dohodnutí.

Prosíme hlásiť riaditeľke MŠ infekčné, alebo parazitárne ochorenie.

V prípade neprítomnosti učiteľky z dôvodu ochorenie, PN a pod. sa deti triedy delia do iných tried. Môže sa to stať aj ráno. Prosím rešpektujte v tom prípade oznam na šatniach.

Pri príchode do MŠ zvoňte. Pred odchodom z MŠ skontrolujte,či sú zavreté dvere v šatni, aby niekto nepovolaný do MŠ nevnikol.

Po adaptačnom období sa dieťa automaticky prijíma na riadny pobyt v MŠ v prípade, ak sa nevyskytnú u dieťaťa závažné adaptačné problémy.

Dieťa voďte do MŠ zdravé, bez príznakov ochorenia.

V MŠ nepodávame deťom žiadne lieky, alebo výživové doplnky.

Do skriniek nedávajte deťom jedlo.

Žiadame rodičov, aby deti mali
osobné veci označené ( prezuvky, vankúš, pyžamo).

Pyžamo a návlek na vankúšik
si dieťa berie domov na opratie  piatok  a v pondelok prinesie čisté.

Uteráky sa v MŠ menia
vždy v pondelok, posteľné prádlo raz za 3 týždne,zabezpečuje to MŠ.

Odporúčame rodičom, aby viedli deti k tomu, aby hračky z domu do MŠ nenosili. 
Učiteľky nenesú zodpovednosť za hračky prinesené z domu.

O všetkých zmenách,  ktoré sa týkajú údajov na informačnom dotazníku hlavne telefónne čísla a adresa bydliska, zmena zdrav. poisťovne a iné, informujte v priebehu dochádzky triedne učiteľky.

V prípade zmien poplatkov na strane zriaďovateľa MŠ je rodič v priebehu dochádzky do MŠ riadne informovaný.

V septembri býva stretnutie rodičov, na ktorom budú poskytnuté ďalšie informácie.