Základné informácie pre rodičov

Adresa: Materská škola Suchohradská 3, 841 04 Bratislava
Telefón: 02/654 25 229
Mobil 4. Trieda: 0904 179 521
E – mail: ms.suchohradska@gmail.com
Web stránka: www.skolka.pyton.sk

Zriaďovateľ: MČ Bratislava Karlova Ves. Nám. sv. Františka 8, Bratislava
Prevádzka: 7:00 – 17:00
Príchod detí ráno: spravidla do 8:00, inak po dohode s učiteľkami v triede
Odhlasovanie dieťaťa: deň vopred, alebo ráno telefonicky do 8:00 hod.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa ráno učiteľke, nesmie ho do herne púšťať samé.
Učiteľka odovzdáva dieťa len zákonným zástupcom, inej osobe len na základe splnomocnenia.
Zákonný zástupca musí učiteľku informovať o tom, ak po dieťa príde splnomocnená osoba.

Zmeny týkajúce sa: telefónnych čísel, adresy a podobné, zákonný zástupca oznámi triednej učiteľke ihneď ako nastali.

Ráno pri príchode detí do MŠ,  zákonný zástupca oboznámi učiteľku so zmenami,  ak nastali v aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

Poplatky: Školné: 18,10€ mesačne

Poplatok neuhrádzajú deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.08., posledný rok pred dovŕšením povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré nechodia do MŠ 30. po sebe nasledujúcich dní na základe žiadosti rodiča o odpustenie poplatku v odôvodnených prípadoch.

Stravné: 1,27€  (desiata, obed, olovrant) a k tomu 0,10€ paušálny poplatok na každý pracovný deň v mesiaci.

Poplatky sa platia nasledovne: školné do 10. dňa v mesiaci (alebo najviac 3. mesiace spolu za štvrťrok), stravné mesačne vopred.

Potvrdenie o úhrade poplatkov sa odovzdáva na miesto na to určené (je viditeľne označené).

Dieťa sa do MŠ prijíma zdravé, bez známok ochorenia.