Interné pokyny v materskej škole

1. Opatrenia MŠ k eliminovaniu šírenia chorôb v MŠ.

Opatrenia sa realizujú v súčinnosti učiteľov a prevádzkových zamestnancov a rodičov:

 • Ráno pred vstupom do triedy si musí dieťa umyť ruky poriadne mydlom inak nesmie vstúpiť do triedy.
 • Rodič nesmie vstupovať do  priestorov triedy, umyvárne bez ochrannej obuvi.
 • Odporúčame, aby mal každý rodič vlastné prezuvky v skrinke dieťaťa / napr. v spodnej časti /.
 • Učiteľka realizuje ranný filter podľa pokynov riaditeľa MŠ.
 • Rodičia nesmú vstupovať do priestorov jedálne ráno, alebo keď deti stolujú.
 • Učiteľka dbá, aby sa deti umývali v priebehu dňa vždy mydlom, aby sa pri tom neponáhľali a aby si ruky vždy riadne osušili.
 • Učiteľka a rodičia učia deti, že ak kýchnu, musia si ihneď umyť ruky / kýchnutie do lakťovej jamky, do vreckovky alebo rúk/.
 • Vreckovky nesmú byť v blízkosti pitného režimu, aby si deti nečistili nos pri pohároch.
 • Učiteľka vo zvýšenej miere sleduje, či deti nedávajú do úst rôzne predmety , pastelky a hračky. Spolupracuje s rodičmi detí ktorých sa to týka. Sú to prevažne v triede vždy tie isté deti.
 • Nosenie hračiek z domu do MŠ. Nateraz sa pokúste deťom vysvetliť že hračka musí zostať doma.
 • V prípade zistenia teploty u detí ráno, učiteľka dieťa nepreberie,  ak zistí teplotu  v priebehu dňa ihneď volá rodičovi, aby si prišiel po dieťa. Dieťa sa izoluje  do miestnosti izolačka v sprievode učiteľky, alebo upratovačky / podľa situácie /. Nesmie byť samé.
 • Učiteľka vo zvýšenej miere dbá aj na svoje zdravie a hygienu rúk počas dňa nakoľko stále je vlastne najviac ohrozená infikovaním sa od detí.
 • Učiteľky MŠ a ostatní zamestnanci MŠ nesmú chodiť do práce pri vykazovaní známok ochorenia. Ak pani učiteľka ochorie a má rannú smenu, deti sa prijímajú podľa pokynov MŠ.
 • Učiteľka dbá vo zvýšenej miere na výmenu vzduchu v triede MŠ, nevetrá však prievanom.
 • Pobyt vonku sa riadne realizuje denne s výnimkou dní keď prší alebo keď riaditeľka alebo jej zástupca rozhodne o zrušení pobytu vonku z dôvodu silného vetra.
  Pobyt vonku sa realizuje ihneď po 10.tej hodine. Dovtedy učiteľka musí ukončiť hry a vzdelávacie aktivity a ísť s deťmi von, aby upratovačky mohli riadne upratať a vyvetrať.
 • Upratovačky majú pokyny od riaditeľky MŠ čo a kedy majú dezinfikovať / kľučky, podlahy, detské stoly, hračky, batérie, splachovače, úchytky na skrinkách a skriniach /.
 • Výmena uterákov pondelok, streda a piatok. Zabezpečenie dostatku jednorazových utierok v umyvárňach pre detí aj dospelých. / Pranie uterákov v MŠ/
 • Výmena posteľného prádla raz za dva týždne. / Pranie posteľného prádla v práčovni/. Vankúšik majú deti vlastný perie sa s pyžamom raz za týždeň doma. Inak s výmenou uterákov a praním podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ.
 • Ospravedlnenie a vyhlásenie o zdravotnom stave vypisovať vždy po neprítomnosti dlhšej ako tri dni s dôvodom neprítomnosti. / choroba, dovolenka /. Prosíme rodičov, aby to robili automaticky bez upozornenia učiteľky. Tlačivo je na nástenke, alebo môžete napísať vlastné. Bez písomného ospravedlnenia s dôvodom neprítomnosti a vyhlásením dieťa nebude do MŠ prebraté.

Každá trieda má vlastný teplomer.

2. Doplnkové aktivity do konca roka.  

Do MŠ nepúšťame žiadnych cudzích ľudí / meranie zraku, čítanie rozprávok a pod. /
   Nevieme nič o ich zdravotnom stave a oberá nás to o čas, ktorý máme venovať deťom.
   Žiadame rodičov, aby to pochopili a vysvetlili to aj iným rodičom, ktorí hodnotia MŠ
   podľa toho, akú aktivitu vykážu v ich MŠ cudzí ľudia.  Toto je náš dlhodobý názor.

3. Delenie a spájanie detí v MŠ.

Školský poriadok s ktorým sú rodičia prekazateľne oboznámení dovoľuje škole spájať, alebo deliť deti v prípade,  ak chýba jeden alebo viac učiteľov.

Vysvetlenie pojmov:
Delenie: rozdelenie detí do dvoch alebo troch tried.
Spájanie: spojenie celej triedy do inej triedy / V prípade, ak sa to dá, aby bol kolektív spolu /.Deti sú motivované pri tom  tak, že idú na návštevu čo eliminuje stres detí.
Učiteľky musia do čiarkovačov označovať, kedy sú deti spojené, alebo rozdelené, aby sa dalo zistiť ktorá trieda bola kedy v inej triede.

Delenie a spájanie detí sa realizuje ak to dovoľuje epidemiologická situácia, teda sa rieši operatívne. Je v kompetencii riaditeľa rozhodnúť či sa deti môžu deliť alebo spájať.