Usporiadanie denných činností detí MŠ

Čas: Činnosti detí:
7:00 – 8:00 Schádzanie sa detí v triedach / Preberanie detí od rodičov:  ranný filter/
Hry a činnosti podľa výberu detí. Zapísanie detí do dochádzky a na stravovanie
8:00 -10:00 Hry a činnosti podľa výberu detí
Hygiena a pitný režim podľa potreby detí.
Zdravotné cvičenie
Hygiena spoločne, desiata, hygiena spoločne
 Vzdelávacia aktivita: frontálne, v skupinách, alebo individuálne,
Hry a činnosti podľa výberu detí.
10:00 – 14:00 Hygiena a príprava na pobyt vonku, pitný režim spoločne.
Pobyt vonku: pozorovanie na vychádzke alebo na školskom dvore, voľné a organizované pohybové hry, enviromentálne činnosti. Pitný režim , zabezpečuje každá trieda hromadne vo svojom pavilóne.
Hygiena a príprava na obed.
Obed podľa harmonogramu
Hygiena a príprava na odpočinok.Odpočinok, v prípade skracovania odpočinku sa realizujú hry a činnosti podľa výberu detí.
14:00 – 16:00 Hygiena, olovrant, hygiena.
Hodnotenie dňa pred postupným rozchádzaním sa detí.
Hry a činnosti podľa výberu detí a vzdelávacie aktivity : individuálne a v skupinách.
Hygiena a pitný režim individuálne.
Pobyt vonku v mesiacoch apríl- október: podľa poveternostných podmienok.
16:00-17:00 Rozchádzanie sa detí v 2. triede
  Stolovanie má presne vymedzený čas, podľa harmonogramu stolovania

Organizácia v jedálni: stolovanie.
Jedlá sa deťom podávajú podľa nasledovného harmonogramu:

Trieda Desiata Obed Olovrant
1. 8:40 – 900 11:30 – 12:00 14:40 – 15:00
2. 8:40 – 9:00 11:30 – 12:00 14:40 – 15:00
3. 8:45 – 9:05 11:45 – 12:15 14:45 – 15:05
4. 9:00 – 9:20 12:00 – 12:30 14:45 – 15:05

Harmonogram pobytu tried na školskom dvore je nasledovný:

Deň: Dopoludnia Popoludní
pondelok 1.tr. spolu s 2.tr.
3.tr.spolu so 4 tr.
 Všetky triedy okrem 1.
utorok 1.tr.soplu 3. tr.
2.tr. spolu s 4.tr.
Všetky triedy okrem 1.
streda 1.tr.  spolu s 2.tr.
3.tr.spolu so 4 tr.
Všetky triedy okrem 2.
štvrtok 1.tr.  spolu s 2.tr.
3.tr.spolu so 4 tr.
Všetky triedy okrem 3.
piatok 1.tr.  spolu s 2.tr.
3.tr.spolu so 4 tr.
Všetky triedy okrem 1.

Poznámka: Operatívna zmena je v kompetencii učiteliek po vzájomnej dohode